Новини та події

14.03.2017:: Про проведення Загальних зборів акціонерів

     

 

 

Додаток №2

до Протоколу 

засідання Наглядової ради

Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»    

№14 від  07 березня 2017 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерів

 

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 46008,  Тернопільська  область, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 20, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 27 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: м. Тернопіль, вул. Довженка, 14а (актовий зал).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 9.00, закінчення реєстрації - о 10.30.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства -  24.00 год  21 квітня 2017р.

 

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та основні напрямки  розвитку на 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту Правління. 

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту   Наглядової Ради.

7. Затвердження річного звіту  Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків)  за підсумками 2016 року та розподіл планового прибутку на  2017 рік.

8. Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері розподілу природного газу на 2017р.

9.Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

10.Про обрання голови та членів Наглядової ради.

11.Затвердження умов договору (контракту) , що укладається з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору   (контракту) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

 12. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

 13. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії.

 14.Затвердження умов договору (контракту) , що укладається з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з   головою та членами Ревізійної комісії  Товариства.

 

           

 

 

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.tmgaz.te.ua.

Для  реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 20 (кім.204), щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 11:00 год., а в день проведення річних Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є член правління ПАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» Мельничук С.П.

Довідки за телефоном (0352)  43-50-76.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ

ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

  1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів  Товариства в наступному складі:

-          Панюс Галину Михайлівну (за згодою);

-          Губрик  Надію Петрівну (за згодою);

-          Яроцьку Олександру Михайлівну (за згодою).

  1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою  та секретарем Загальних зборів Товариства:

-          Шамрая Анатоля Федоровича (за згодою);

-          Панчук Світлану Миколаївну (за згодою).

  1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 30 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на  Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та  представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

 

 

 

 

 

 

 

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені  два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та основні напрямки  розвитку на 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту Правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік та основні напрями розвитку на 2017рік. Визнати роботу Правління задовільною.

5.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту   Наглядової Ради.

 

 

 

 

 

 

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

7.  Затвердження річного звіту  Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків)  за підсумками 2016 року та розподіл планового прибутку на  2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Дивідендів по підсумках роботи Товариства за 2016 рік не нараховувати. На 2017 рік  в фонд дивідендів направити 30% одержаного чистого прибутку по підсумках роботи товариства за 2017р.

8.  Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері розподілу природного газу на 2017р.

Проект рішення:

1.1. Погодити укладені товариством договори на придбання природного газу, розподілу (транспортування) природного газу, укладені в 2017 році, вартість яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

1.2. Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання ПАТ «Тернопільміськгаз» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 200,0 млн.грн.гривень ;

- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 100,0 млн.грн. гривень;

- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 200,0 млн.грн. гривень;

1.3. Доручити голові правління ПАТ «Тернопільміськгаз» право підпису на вищевказані договора.

9.  Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1.      Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

2.      Вважати повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент  проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними  зборами Товариства.

10.  Про обрання голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

 

 Обрати Наглядову раду Товариства у складі: згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів.

11. Затвердження умов договору (контракту) , що укладається з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору   (контракту) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити умови договору (контракту), що укладається з головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

 

 

 

 

2.Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства, голову Зборів  з головою Наглядової ради.

12.   Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1.      Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

2.      Вважати повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент  проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними  зборами Товариства.

13.  Про обрання голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

 Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів.

14.  Затвердження умов договору (контракту) , що укладається з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з   головою та членами Ревізійної комісії  Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору (контракту), що укладається з головою та членами Ревізійної комісії  Товариства.       

2. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії  Товариства.

                                                                                              ПАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»

 

 

 

 

 

 

 
gasukraine.com.ua

Тернопільміськгаз, 2022

Контакти

ПАТ "Тернопільміськгаз"

46008, м. Тернопіль, Митрополита Шептицького 20
тел: (0352) 25-04-92
е-mail: admin@tmgaz.te.ua

 
 
 
Розробка сайту  Artery.com.ua