Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року!

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 
Голова правлiння
 
 
 

Бобрiвець Володимир Леонiдович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
18.02.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2012 року

 
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

1.2 Організаційно-правова форма емітента               Акціонерне товариство

 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента        21155959

 

1.4 Місцезнаходження емітента

46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

() (0352) 25-14-83 25-04-92

1.6 Електронна поштова адреса емітента

miskgaz@tr.ukrtel.net
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.02.2013
 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.tmgaz.te.ua
в мережі Інтернет
18.02.2013
 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:
1. Iнформацiя про основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 2. Iнформацiя про основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери. 3.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не призначало корпоративного секретаря. 4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається,так якТовариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

Серія А01, №199315

3.3. Дата державної реєстрації

16.12.1994

3.4. Місцезнаходження

46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А

3.5. Статутний капітал (грн.)

69972.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

287

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

40.20.2 РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДIВ, 60.30.2 ДIЯЛЬНIСТЬ ТРУБОПРОВIДНОГО ТРАНСПОРТУ З ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ, 45.33.3 ГАЗОПРОВIДНI РОБОТИ

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

0.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

29.963

3.10. Органи управління емітента

наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя, загальнi збори акцiонерiв

3.11. Посадові особи емітента

Бобрiвець Володимир Леонiдович голова правлiння, Мельничук Стефанiя Петрiвна член правлiння, Даткун Володимир Володимирович член правлiння, Бобрiвець Вiталiй Володимирович голова наглядової ради , Пищ Iгор Ярославович член наглядової ради, НАК "Нафтогаз України" голова ревзiйної комiсiї, Голоюха Галина Богданiвна член ревiзiйної комiсiї Яроцький Степан Петрович член наглядової ради Мусял Любомира Мирославiвна член наглядової ради Цицирко Ярослав Михайлович, член правлiння Шамрай Анатолiй Федорович, член наглядової ради Губиш Сергiй Iванович головний бухгалтер член правлiння

3.12. Засновники емітента

Державний комiтет по нафтi та газу (згiдно Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.93р)

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй не приймало


4. Основні відомості про випущені акції
(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

12.11.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

25/19/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Тернопiльське т/у ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

34986

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

2.00

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

0

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

10483


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

6.2. Організаційно-правова форма

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14360570

6.4. Місцезнаходження

79008 м. Львiв вул. Гуцульська, буд. 11а, 15

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ483524

6.6. Дата видачі ліцензії

05.08.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(032) 297-74-72

6.8. Факс

(032) 297-74-72

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", на загальних зборах акцiонерiв вiд 30.09.2010 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ вул.Б. Грiнченка, буд.3.

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

25.05.2011

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78,

6.8. Факс

377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

11.01.2011 депоновано глобальний сертифiкат в депозитарiї


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Податковими пiльгами товариство не користувалось. НАК "Нафтогаз України" належить 10483 акцiї, що становить 29,96 % вiд статутного капiталу. Держзамовлень не отримувало. Товариство не належить нi до яких об"єднань пiдприємств. Зобов"язань за цiнними паперами товариство немає. До товариства позови не виставлялись. Облiгацiй та привiлейованих акцiй товариство не випускало. Валютного рахунку товариство не вiдкривало. Усього активiв 106676тис.грн, необоротнi активи 21586 тис.грн, оборотнi активи 85090 тис.грн, власний капiтал 7470 тис.грн, статутний капiтал 70 тис.грн, довгостроковi зобов"язання 0, поточнi зобов"язання 97706 тис.грн.


8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 
№ з/п
Основний вид продукції*
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1
2
3
4
5
6
7
8
1

постачання природного газу

212,358 млн.куб.м.
3886.00
8.60
212,358 млн.куб.м.
3886.00
8.60
2
транспортування газу
249,932 млн.куб.м.
39973.00
88.30
249,932 млн.куб.м.
39973.00
88.30


8.3.Інформація про собівартість реалізованої продукції

 
№ з/п
Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1
2
3
1

вартiсть природного газу

73.10


Квартальна фінансова звітність
 
 
 
КОДИ
 
 

Дата(рік, місяць, число)

18.02.2013
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

за ЄДРПОУ
21155959
Територія
 
за КОАТУУ
6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
за КОПФГ
-

Орган державного управління

 
за КОДУ
-

Вид економічної діяльності

РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДIВ

за КВЕД
40.20.2
Одиниця виміру
тис.грн.
Контрольна сума
 
Адреса

46006 м. Тернопiль вул. Чернiвецька, 54 А

Середня кількість працівників

283
 

Баланс на 31.12.2012

 
Актив
Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010
0
0

- первісна вартість

011
0
0

- накопичена амортизація

012
0
0

Незавершені капітальні інвестиції

020
2982
5346

Основні засоби:

- залишкова вартість

030
12893
16240

- первісна вартість

031
28671
33093

- знос

032
15778
16853

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035
0
0

- первісна вартість

036
0
0

- накопичена амортизація

037
0
0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040
0
0

- інші фінансові інвестиції

045
0
0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050
0
0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055
0
0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056
0
0

Знос інвестиційної нерухомості

057
0
0

Відстрочені податкові активи

060
0
0

Гудвіл

065
0
0

Інші необоротні активи

070
0
0

Гудвіл при консолідації

075
0
0

Усього за розділом I

080
15875
21586

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100
1006
1106

Поточні біологічні активи

110
0
0

Незавершене виробництво

120
0
0

Готова продукція

130
0
0

Товари

140
0
0

Векселі одержані

150
0
0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160
73334
64309

- первісна вартість

161
73334
64309

- резерв сумнівних боргів

162
(0)
(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170
16
39

- за виданими авансами

180
0
0

- з нарахованих доходів

190
0
0

- із внутрішніх розрахунків

200
0
0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210
17938
16776

Поточні фінансові інвестиції

220
0
0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230
2868
2860

- у т.ч. в касі

231
43
27

- в іноземній валюті

240
0
0

Інші оборотні активи

250
0
0

Усього за розділом II

260
95162
85090

III. Витрати майбутніх періодів

270
0
0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275
0
0

Баланс

280
111037
106676
 
Пасив
Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300
70
70

Пайовий капітал

310
0
0

Додатковий вкладений капітал

320
0
0

Інший додатковий капітал

330
14470
18537

Резервний капітал

340
2
2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350
-55981
-11139

Неоплачений капітал

360
( 0 )
( 0 )

Вилучений капітал

370
( 0 )
( 0 )

Накопичена курсова різниця

375
0
0

Усього за розділом I

380
-41439
7470

Частка меншості

385
0
0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400
0
0

Інші забезпечення

410
0
0

Сума страхових резервів

415
0
0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416
0
0

Цільове фінансування

420
1289
1500

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421
0

Усього за розділом II

430
1289
1500

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440
0
0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450
0
0

Відстрочені податкові зобов’язання

460
0
0

Інші довгострокові зобов’язання

470
0
0

Усього за розділом III

480
0
0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500
0
0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510
0
0

Векселі видані

520
0
0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530
137834
81750

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540
0
0

- з бюджетом

550
1016
2394

- з позабюджетних платежів

560
0
0

- зі страхування

570
333
244

- з оплати праці

580
684
590

- з учасниками

590
0
0

- із внутрішніх розрахунків

600
0
0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605
0
0

Інші поточні зобов'язання

610
11320
12728

Усього за розділом IV

620
151187
97706

V. Доходи майбутніх періодів

630
0
0

Баланс

640
111037
106676
 
Примітки

Дебiторська заборгованiсть за товари та послуги становить 64309 тис.грн, кредиторська заборгованiсть за товари та послуги становить 81750 тис.грн.

Керівник

Бобрiвець Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер
Губиш Сергiй Iванович


 

Звіт про фінансові результати за рік 2012

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010
351964
271045

Податок на додану вартість

015
44022
35652

Акцизний збір

020
0
0
 
025
5276
4205

Інші вирахування з доходу

030
0
0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035
302666
231188

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040
288005
223594

Валовий прибуток:

- прибуток

050
14661
7594

- збиток

055
0
0

Інші операційні доходи

060
47905
12

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061
0
0

Адміністративні витрати

070
4732
3183

Витрати на збут

080
0
0

Інші операційні витрати

090
6570
3670

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091
0
0

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100
51264
753

- збиток

105
0
0

Доход від участі в капіталі

110
0
0

Інші фінансові доходи

120
0
0

Інші доходи

130
0
0

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131
0

Фінансові витрати

140
8
231

Втрати від участі в капіталі

150
0
0

Інші витрати

160
0
0

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165
0
0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170
51256
522

- збиток

175
0
0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176
0
0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177
0
0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180
6414
1616

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185
0
0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190
44842
0

- збиток

195
0
1094

Надзвичайні:

- доходи

200
0
0

- витрати

205
0
0

Податки з надзвичайного прибутку

210
0
0

Частка меншості

215
0
0

Чистий:

- прибуток

220
44842
0

- збиток

225
0
1094

Забезпечення матеріального заохочення

226
0
0
 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період

Матеріальні затрати

230
19635
18717

Витрати на оплату праці

240
9481
9080

Відрахування на соціальні заходи

250
3467
3268

Амортизація

260
1460
1083

Інші операційни витрати

270
7843
4695

Разом

280
41886
36843
 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300
34986.00000000
34986.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310
34986.00000000
34986.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320
1281.71268507
-31.26965072

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330
1281.71268507
-31.26965072

Дивіденди на одну просту акцію

340
0.00000000
0.00000000
 
Примітки

Прибуток товариства складає 44842 тис.грн.

Керівник

Бобрiвець Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер
Губиш Сергiй Iванович
 
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Промiжну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, Товариство вперше застосовує у I кварталi 2012 року. Фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв, на основi бухгалтерського облiку згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФО: Роздiл I. Актив балансу: 1. Нерухоме майно, яке передане в оперативну оренду перенесено з основних засобiв в iнвестицiйну нерухомiсть, як первiсна, так знос i залишкова вартiсть. Ця трансформацiя вiдбулася, як на початок року, вiдповiдно i за перший квартал. Роздiл I. активу балансу не змiнився, змiни вiдбулися всерединi роздiлу. Роздiл I. Пасив балансу: Непокритий збиток зменшився на суму iншого додаткового капiталу, тобто рядок 330 i 350 об'єднанi. Роздiл I пасиву не змiнився. Роздiл II. Пасив балансу: Забезпечення виплат персоналу перенесенi в рядок 610 - iншi поточнi зобов'язання. Згiдно мiжнародних стандартiв резерв вiдпусток не створюється. Фiнансова звiтнiсть подана в українськiй гривнi.

 
gasukraine.com.ua

Тернопільміськгаз, 2023

Контакти

ПАТ "Тернопільміськгаз"

46008, м. Тернопіль, Митрополита Шептицького 20
Телефон: (0352) 25-04-92
е-mail: admin@tmgaz.te.ua

 
 
 
Розробка сайту  Artery.com.ua