Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року!

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 
Голова правлiння
 
 
 
Бобрiвець Володимир Леонiдович
(посада)
 
(підпис)
 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
25.04.2013
(дата)
 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

 
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21155959

1.4 Місцезнаходження емітента

46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

() (0352) 25-14-83 25-04-92

1.6 Електронна поштова адреса емітента

miskgaz@tr.ukrtel.net
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2013
 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.tmgaz.te.ua
в мережі Інтернет
25.04.2013
 

(адреса сторінки)

 
(дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:
1. Iнформацiя про основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 2. Iнформацiя про основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери. 3.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не призначало корпоративного секретаря. 4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається,так якТовариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 №199315

3.3. Дата державної реєстрації

27.05.2002
3.4. Місцезнаходження
46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А

3.5. Статутний капітал (грн.)

69972.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

277

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.22 РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МIСЦЕВI(ЛОКАЛЬНI) ТРУБОПРОВОДИ, д/н д/н, д/н д/н

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

0.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

25.0043

3.10. Органи управління емітента

наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя, загальнi збори акцiонерiв

3.11. Посадові особи емітента

Бобрiвець Володимир Леонiдович голова правлiння, Мельничук Стефанiя Петрiвна член правлiння, Даткун Володимир Володимирович член правлiння, Бобрiвець Вiталiй Володимирович голова наглядової ради , Пищ Iгор Ярославович член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" голова ревзiйної комiсiї, Голоюха Галина Богданiвна член ревiзiйної комiсiї Яроцький Степан Петрович член наглядової ради Мусял Любомира Мирославiвна член наглядової ради Цицирко Ярослав Михайлович, член правлiння Шамрай Анатолiй Федорович, член наглядової ради Губиш Сергiй Iванович головний бухгалтер член правлiння

3.12. Засновники емітента

Державний комiтет по нафтi та газу (згiдно Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.93р)

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй не приймало


4. Основні відомості про випущені акції
(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

12.11.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

25/19/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Тернопiльське т/у ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

34986

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Документарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

2.00

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

0

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

8748


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
6.1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

6.2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14360570
6.4. Місцезнаходження
79008 м. Львiв вул. Гуцульська, буд. 11а, 15

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ483524

6.6. Дата видачі ліцензії

05.08.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(032) 297-74-72
6.8. Факс
(032) 297-74-72

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність
6.10. Опис

На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", на загальних зборах акцiонерiв вiд 30.09.2010 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711
6.4. Місцезнаходження
01001 м. Київ вул.Б. Грiнченка, буд.3.

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

25.05.2011

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78,
6.8. Факс
377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність
6.10. Опис
11.01.2011 депоновано глобальний сертифiкат в депозитарiї


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Податковими пiльгами товариство не користувалось. НАК "Нафтогаз України" належить 8748 акцiї, що становить 25.0043 % вiд статутного капiталу. Держзамовлень не отримувало. Товариство не належить нi до яких об"єднань пiдприємств. Зобов"язань за цiнними паперами товариство немає. До товариства позови не виставлялись. Облiгацiй та привiлейованих акцiй товариство не випускало. Валютного рахунку товариство не вiдкривало. Усього активiв 119862тис.грн, необоротнi активи 21420 тис.грн, оборотнi активи 98442 тис.грн, власний капiтал 14786 тис.грн, статутний капiтал 70 тис.грн, довгостроковi зобов"язання 1500тис.грн, поточнi зобов"язання 103576 тис.грн.


8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 
№ з/п
Основний вид продукції*
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)
у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)
у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1
2
3
4
5
6
7
8
1
постачання природного газу
71,629 млн.куб.м.
1573.00
6.8
71,629 млн.куб.м.
1573.00
6.8
2
транспортування газу
111,994 млн.куб.м.
39973.00
92.1
111,994 млн.куб.м.
21301.00
92.1


Інформація про собівартість реалізованої продукції
 
№ з/п
Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1
2
3
1
вартiсть природного газу
70.4


 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2013 | 04 | 01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

за ЄДРПОУ
21155959
Територія
 
за КОАТУУ
6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

акцiонерне товариство
за КОПФГ
230

Вид економічної діяльності

РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МIСЦЕВI(ЛОКАЛЬНI) ТРУБОПРОВОДИ

за КВЕД
35.22

Середня кількість працівників

277
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 
Адреса
46006, м.Тернопiль, вул.Чернiвецька, 54а
 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 
 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2013 р.

 
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1
2
3
4
5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000
0
0
0

первісна вартість

1001
0
0
0

накопичена амортизація

1002
0
0
0

Незавершені капітальні інвестиції

1005
5346
5504
2982

Основні засоби:

1010
16240
15916
12893

первісна вартість

1011
33093
33247
28671
знос
1012
16853
17331
15778

Інвестиційна нерухомість:

1015
0
0
0

первісна вартість

1016
0
0
0
знос
1017
0
0
0

Довгострокові біологічні активи:

1020
0
0
0

первісна вартість

1021
0
0
0

накопичена амортизація

1022
0
0
0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035
0
0
0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040
0
0
0

Відстрочені податкові активи

1045
0
0
0
Гудвіл
1050
0
0
0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060
0
0
0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065
0
0
0

Інші необоротні активи

1090
0
0
0

Усього за розділом I

1095
21586
21420
15875

II. Оборотні активи

Запаси
1100
1106
1071
0

Виробничі запаси

1101
1106
1071
1006

Незавершене виробництво

1102
0
0
0

Готова продукція

1103
0
0
0
Товари
1104
0
0
0

Поточні біологічні активи

1110
0
0
0

Депозити перестрахування

1115
0
0
0

Векселі одержані

1120
0
0
0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125
54309
75383
73334

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135
39
1602
16

у тому числі з податку на прибуток

1136
0
0
0

з нарахованих доходів

1140
0
0
0

із внутрішніх розрахунків

1145
0
0
0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155
16776
17302
17938

Поточні фінансові інвестиції

1160
0
0
0

Гроші та їх еквіваленти

1165
2860
3084
2868
Готівка
1166
27
11
43

Рахунки в банках

1167
0
0
0

Витрати майбутніх періодів

1170
0
0
0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180
0
0
0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182
0
0
0

резервах незароблених премій

1183
0
0
0

інших страхових резервах

1184
0
0
0

Інші оборотні активи

1190
0
0
0

Усього за розділом II

1195
85090
98442
95162

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200
0
0
0
Баланс
1300
106676
119862
111037
 
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400
70
70
70

Капітал у дооцінках

1405
0
0
0

Додатковий капітал

1410
18537
18602
14470

Емісійний дохід

1411
0
0
0

Накопичені курсові різниці

1412
0
0
0

Резервний капітал

1415
2
2
2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420
-11139
-3888
-55981

Неоплачений капітал

1425
0
0
0

Вилучений капітал

1430
0
0
0

Інші резерви

1435
0
0
0

Усього за розділом I

1495
7470
14786
-41439

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500
0
0
0

Пенсійні зобов’язання

1505
0
0
0

Довгострокові кредити банків

1510
0
0
0

Інші довгострокові зобов’язання

1515
0
0
0

Довгострокові забезпечення

1520
0
0
0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521
0
0
0

Цільове фінансування

1525
1500
1500
1289

Благодійна допомога

1526
0
0
0

Страхові резерви, у тому числі:

1530
0
0
0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531
0
0
0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532
0
0
0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533
0
0
0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534
0
0
0

Інвестиційні контракти;

1535
0
0
0

Призовий фонд

1540
0
0
0

Резерв на виплату джек-поту

1545
0
0
0

Усього за розділом II

1595
1500
1500
1289

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600
0
0
0

Векселі видані

1605
0
0
0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610
0
0
0

за товари, роботи, послуги

1615
81750
88876
137834

за розрахунками з бюджетом

1620
2394
655
1016

за у тому числі з податку на прибуток

1621
0
0
0

за розрахунками зі страхування

1625
244
288
333

за розрахунками з оплати праці

1630
590
699
684

за одержаними авансами

1635
0
0
0

за розрахунками з учасниками

1640
0
0
0

із внутрішніх розрахунків

1645
0
0
0

за страховою діяльністю

1650
0
0
0

Поточні забезпечення

1660
0
0
0

Доходи майбутніх періодів

1665
0
0
0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670
0
0
0

Інші поточні зобов’язання

1690
12728
13058
11320

Усього за розділом IІІ

1695
97706
103576
151187

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700
0
0
0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800
0
0
0
Баланс
1900
106676
119862
111037
 
Примітки

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА I квартал 2013 року. Iншої суттєвої iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає.

Керівник
Бобрiвець Володимир Леонiдович
Головний бухгалтер
Губиш Сергiй Iванович


 
 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2013 | 04 | 01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

за ЄДРПОУ
21155959
 
(найменування)
 
 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за
1 квартал 2013 р.

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000
85779
172596

Чисті зароблені страхові премії

2010
0
0

Премії підписані, валова сума

2011
0
0

Премії, передані у перестрахування

2012
0
0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013
0
0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014
0
0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050
76818
162665

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070
0
0

Валовий: прибуток

2090
8961
9931

Валовий: збиток

2095
0
0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105
0
0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110
0
0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111
0
0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112
0
0

Інші операційні доходи

2120
31
1

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121
0
0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122
0
0

Адміністративні витрати

2130
1319
1087

Витрати на збут

2150
0
0

Інші операційні витрати

2180
419
311

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181
0
0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182
0
0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190
7254
8534

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195
0
0

Дохід від участі в капіталі

2200
0
0

Інші фінансові доходи

2220
0
0

Інші доходи

2240
0
0

Дохід від благодійної допомоги

2241
0
0

Фінансові витрати

2250
3
8

Втрати від участі в капіталі

2255
0
0

Інші витрати

2270
0
0

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275
0
0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290
7251
8526

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295
0
0

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300
0
-236

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305
0
0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350
7251
8290

Чистий фінансовий результат: збиток

2355
0
0
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400
0
0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405
0
0

Накопичені курсові різниці

2410
0
0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415
0
0

Інший сукупний дохід

2445
0
0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450
0
0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455
0
0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460
0
0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465
7251
8290
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 

Матеріальні затрати

2500
7505
7441

Витрати на оплату праці

2505
2361
3054

Відрахування на соціальні заходи

2510
850
1093
Амортизація
2515
478
344

Інші операційні витрати

2520
860
733
Разом
2550
12054
12665
 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 

Середньорічна кількість простих акцій

2600
34986
34986

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605
34986
34986

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610
0.207254
0.236952

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615
0.207254
0.236952

Дивіденди на одну просту акцію

2650
0
0
 
Примітки
д/н
Керівник
Бобрiвець Володимир Леонiдович
Головний бухгалтер
Губиш Сергiй Iванович
 

 
gasukraine.com.ua

Тернопільміськгаз, 2023

Контакти

ПАТ "Тернопільміськгаз"

46008, м. Тернопіль, Митрополита Шептицького 20
Телефон: (0352) 25-04-92
е-mail: admin@tmgaz.te.ua

 
 
 
Розробка сайту  Artery.com.ua