Перейти до вмісту
Головна » Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiнняБобрiвець Володимир Леонiдович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.25.04.2013
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї “Тернопiльмiськгаз”
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21155959
1.4 Місцезнаходження емітента
46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
() (0352) 25-14-83 25-04-92
1.6 Електронна поштова адреса емітента
miskgaz@tr.ukrtel.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії25.04.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінціtmgaz.te.uaв мережі Інтернет25.04.2013
(адреса сторінки)(дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осібX
2. Основні відомості про випущені акціїX
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітентX
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльностіX
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїX
в) інформація про собівартість реалізованої продукціїX
8. Квартальна фінансова звітність емітентаX
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)X
10. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

11. Примітки:
1. Iнформацiя про основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 2. Iнформацiя про основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери. 3.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не призначало корпоративного секретаря. 4. Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається,так якТовариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменуванняПублiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї “Тернопiльмiськгаз”
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстраціюА01 №199315
3.3. Дата державної реєстрації27.05.2002
3.4. Місцезнаходження46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А
3.5. Статутний капітал (грн.)69972.00
3.6. Чисельність працівників (чол.)277
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД35.22 РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МIСЦЕВI(ЛОКАЛЬНI) ТРУБОПРОВОДИ, д/н д/н, д/н д/н
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі0.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії25.0043
3.10. Органи управління емітентанаглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя, загальнi збори акцiонерiв
3.11. Посадові особи емітентаБобрiвець Володимир Леонiдович голова правлiння, Мельничук Стефанiя Петрiвна член правлiння, Даткун Володимир Володимирович член правлiння, Бобрiвець Вiталiй Володимирович голова наглядової ради , Пищ Iгор Ярославович член наглядової ради НАК “Нафтогаз України” голова ревзiйної комiсiї, Голоюха Галина Богданiвна член ревiзiйної комiсiї Яроцький Степан Петрович член наглядової ради Мусял Любомира Мирославiвна член наглядової ради Цицирко Ярослав Михайлович, член правлiння Шамрай Анатолiй Федорович, член наглядової ради Губиш Сергiй Iванович головний бухгалтер член правлiння
3.12. Засновники емітентаДержавний комiтет по нафтi та газу (згiдно Указу Президента України “Про корпоратизацiю державних пiдприємств” вiд 15.06.93р)
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організаційУчастi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй не приймало

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій12.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій25/19/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акційТернопiльське т/у ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук)34986
Кількість простих акцій на пред’явника (штук)0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)0
Форма існування акційДокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.)2.00
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)8748

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. НайменуванняПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”
6.2. Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ14360570
6.4. Місцезнаходження79008 м. Львiв вул. Гуцульська, буд. 11а, 15
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльностіАВ483524
6.6. Дата видачі ліцензії05.08.2009
6.7. Міжміський код та телефон(032) 297-74-72
6.8. Факс(032) 297-74-72
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринкуДепозитарна діяльність
6.10. ОписНа виконання вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”, на загальних зборах акцiонерiв вiд 30.09.2010 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства
6.1. НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство “Нацiональний Депозитарiй України”
6.2. Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30370711
6.4. Місцезнаходження01001 м. Київ вул.Б. Грiнченка, буд.3.
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльностіАВ № 581322
6.6. Дата видачі ліцензії25.05.2011
6.7. Міжміський код та телефон(044) 279-10-78,
6.8. Факс377-70-16
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринкуДепозитарна діяльність
6.10. Опис11.01.2011 депоновано глобальний сертифiкат в депозитарiї

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Податковими пiльгами товариство не користувалось. НАК “Нафтогаз України” належить 8748 акцiї, що становить 25.0043 % вiд статутного капiталу. Держзамовлень не отримувало. Товариство не належить нi до яких об”єднань пiдприємств. Зобов”язань за цiнними паперами товариство немає. До товариства позови не виставлялись. Облiгацiй та привiлейованих акцiй товариство не випускало. Валютного рахунку товариство не вiдкривало. Усього активiв 119862тис.грн, необоротнi активи 21420 тис.грн, оборотнi активи 98442 тис.грн, власний капiтал 14786 тис.грн, статутний капiтал 70 тис.грн, довгостроковi зобов”язання 1500тис.грн, поточнi зобов”язання 103576 тис.грн.
8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/пОсновний вид продукції*Обсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1постачання природного газу71,629 млн.куб.м.1573.006.871,629 млн.куб.м.1573.006.8
2транспортування газу111,994 млн.куб.м.39973.0092.1111,994 млн.куб.м.21301.0092.1
Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1вартiсть природного газу70.4
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2013 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї “Тернопiльмiськгаз”за ЄДРПОУ21155959
Територіяза КОАТУУ6110100000
Організаційно-правова форма господарюванняакцiонерне товариствоза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіРОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МIСЦЕВI(ЛОКАЛЬНI) ТРУБОПРОВОДИза КВЕД35.22
Середня кількість працівників277
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса46006, м.Тернопiль, вул.Чернiвецька, 54а
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітностіV
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2013 р.
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:1000000
первісна вартість1001000
накопичена амортизація1002000
Незавершені капітальні інвестиції1005534655042982
Основні засоби:1010162401591612893
первісна вартість1011330933324728671
знос1012168531733115778
Інвестиційна нерухомість:1015000
первісна вартість1016000
знос1017000
Довгострокові біологічні активи:1020000
первісна вартість1021000
накопичена амортизація1022000
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції1035000
Довгострокова дебіторська заборгованість1040000
Відстрочені податкові активи1045000
Гудвіл1050000
Відстрочені аквізиційні витрати1060000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065000
Інші необоротні активи1090000
Усього за розділом I1095215862142015875
II. Оборотні активи
Запаси1100110610710
Виробничі запаси1101110610711006
Незавершене виробництво1102000
Готова продукція1103000
Товари1104000
Поточні біологічні активи1110000
Депозити перестрахування1115000
Векселі одержані1120000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125543097538373334
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом113539160216
у тому числі з податку на прибуток1136000
з нарахованих доходів1140000
із внутрішніх розрахунків1145000
Інша поточна дебіторська заборгованість1155167761730217938
Поточні фінансові інвестиції1160000
Гроші та їх еквіваленти1165286030842868
Готівка1166271143
Рахунки в банках1167000
Витрати майбутніх періодів1170000
Частка перестраховика у страхових резервах1180000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат1182000
резервах незароблених премій1183000
інших страхових резервах1184000
Інші оборотні активи1190000
Усього за розділом II1195850909844295162
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300106676119862111037
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал1400707070
Капітал у дооцінках1405000
Додатковий капітал1410185371860214470
Емісійний дохід1411000
Накопичені курсові різниці1412000
Резервний капітал1415222
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-11139-3888-55981
Неоплачений капітал1425000
Вилучений капітал1430000
Інші резерви1435000
Усього за розділом I1495747014786-41439
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500000
Пенсійні зобов’язання1505000
Довгострокові кредити банків1510000
Інші довгострокові зобов’язання1515000
Довгострокові забезпечення1520000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521000
Цільове фінансування1525150015001289
Благодійна допомога1526000
Страхові резерви, у тому числі:1530000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000
Інвестиційні контракти;1535000
Призовий фонд1540000
Резерв на виплату джек-поту1545000
Усього за розділом II1595150015001289
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600000
Векселі видані1605000
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610000
за товари, роботи, послуги16158175088876137834
за розрахунками з бюджетом162023946551016
за у тому числі з податку на прибуток1621000
за розрахунками зі страхування1625244288333
за розрахунками з оплати праці1630590699684
за одержаними авансами1635000
за розрахунками з учасниками1640000
із внутрішніх розрахунків1645000
за страховою діяльністю1650000
Поточні забезпечення1660000
Доходи майбутніх періодів1665000
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000
Інші поточні зобов’язання1690127281305811320
Усього за розділом IІІ169597706103576151187
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900106676119862111037
ПриміткиIнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА I квартал 2013 року. Iншої суттєвої iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає.
КерівникБобрiвець Володимир Леонiдович
Головний бухгалтерГубиш Сергiй Iванович
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2013 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї “Тернопiльмiськгаз”за ЄДРПОУ21155959
(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 
1 квартал 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200085779172596
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)205076818162665
Чисті понесені збитки за страховими виплатами207000
Валовий: прибуток209089619931
Валовий: збиток209500
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи2120311
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Адміністративні витрати213013191087
Витрати на збут215000
Інші операційні витрати2180419311
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток219072548534
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток219500
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи222000
Інші доходи224000
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати225038
Втрати від участі в капіталі225500
Інші витрати227000
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток229072518526
Фінансовий результат до оподаткування: збиток229500
Витрати (дохід) з податку на прибуток23000-236
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат: прибуток235072518290
Чистий фінансовий результат: збиток235500
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246572518290
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати250075057441
Витрати на оплату праці250523613054
Відрахування на соціальні заходи25108501093
Амортизація2515478344
Інші операційні витрати2520860733
Разом25501205412665
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій26003498634986
Скоригована середньорічна кількість простих акцій26053498634986
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100.2072540.236952
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150.2072540.236952
Дивіденди на одну просту акцію265000
Приміткид/н
КерівникБобрiвець Володимир Леонiдович
Головний бухгалтерГубиш Сергiй Iванович