Перейти до вмісту
Головна » Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiнняБобрiвець Володимир Леонiдович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.18.02.2013
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2012 року
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї “Тернопiльмiськгаз”
1.2 Організаційно-правова форма емітента               Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента        21155959
 
1.4 Місцезнаходження емітента
46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
() (0352) 25-14-83 25-04-92
1.6 Електронна поштова адреса емітента
miskgaz@tr.ukrtel.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії18.02.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінціtmgaz.te.uaв мережі Інтернет18.02.2013
(адреса сторінки)(дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осібX
2. Основні відомості про випущені акціїX
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітентX
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльностіX
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїX
в) інформація про собівартість реалізованої продукціїX
8. Квартальна фінансова звітність емітентаX
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)X
10. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

11. Примітки:
1. Iнформацiя про основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 2. Iнформацiя про основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери. 3.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не призначало корпоративного секретаря. 4. Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається,так якТовариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменуванняПублiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї “Тернопiльмiськгаз”
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстраціюСерія А01, №199315
3.3. Дата державної реєстрації16.12.1994
3.4. Місцезнаходження46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А
3.5. Статутний капітал (грн.)69972.00
3.6. Чисельність працівників (чол.)287
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД40.20.2 РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДIВ, 60.30.2 ДIЯЛЬНIСТЬ ТРУБОПРОВIДНОГО ТРАНСПОРТУ З ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ, 45.33.3 ГАЗОПРОВIДНI РОБОТИ
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі0.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії29.963
3.10. Органи управління емітентанаглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя, загальнi збори акцiонерiв
3.11. Посадові особи емітентаБобрiвець Володимир Леонiдович голова правлiння, Мельничук Стефанiя Петрiвна член правлiння, Даткун Володимир Володимирович член правлiння, Бобрiвець Вiталiй Володимирович голова наглядової ради , Пищ Iгор Ярославович член наглядової ради, НАК “Нафтогаз України” голова ревзiйної комiсiї, Голоюха Галина Богданiвна член ревiзiйної комiсiї Яроцький Степан Петрович член наглядової ради Мусял Любомира Мирославiвна член наглядової ради Цицирко Ярослав Михайлович, член правлiння Шамрай Анатолiй Федорович, член наглядової ради Губиш Сергiй Iванович головний бухгалтер член правлiння
3.12. Засновники емітентаДержавний комiтет по нафтi та газу (згiдно Указу Президента України “Про корпоратизацiю державних пiдприємств” вiд 15.06.93р)
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організаційУчастi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй не приймало

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій12.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій25/19/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акційТернопiльське т/у ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук)34986
Кількість простих акцій на пред’явника (штук)0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)0
Форма існування акційБездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.)2.00
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)10483

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. НайменуванняПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”
6.2. Організаційно-правова формаАКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ14360570
6.4. Місцезнаходження79008 м. Львiв вул. Гуцульська, буд. 11а, 15
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльностіАВ483524
6.6. Дата видачі ліцензії05.08.2009
6.7. Міжміський код та телефон(032) 297-74-72
6.8. Факс(032) 297-74-72
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринкуДепозитарна діяльність
6.10. ОписНа виконання вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”, на загальних зборах акцiонерiв вiд 30.09.2010 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства
6.1. НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство “Нацiональний Депозитарiй України”
6.2. Організаційно-правова формаАКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30370711
6.4. Місцезнаходження01001 м. Київ вул.Б. Грiнченка, буд.3.
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльностіАВ № 581322
6.6. Дата видачі ліцензії25.05.2011
6.7. Міжміський код та телефон(044) 279-10-78,
6.8. Факс377-70-16
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринкуДепозитарна діяльність
6.10. Опис11.01.2011 депоновано глобальний сертифiкат в депозитарiї

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Податковими пiльгами товариство не користувалось. НАК “Нафтогаз України” належить 10483 акцiї, що становить 29,96 % вiд статутного капiталу. Держзамовлень не отримувало. Товариство не належить нi до яких об”єднань пiдприємств. Зобов”язань за цiнними паперами товариство немає. До товариства позови не виставлялись. Облiгацiй та привiлейованих акцiй товариство не випускало. Валютного рахунку товариство не вiдкривало. Усього активiв 106676тис.грн, необоротнi активи 21586 тис.грн, оборотнi активи 85090 тис.грн, власний капiтал 7470 тис.грн, статутний капiтал 70 тис.грн, довгостроковi зобов”язання 0, поточнi зобов”язання 97706 тис.грн.
8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/пОсновний вид продукції*Обсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1постачання природного газу212,358 млн.куб.м.3886.008.60212,358 млн.куб.м.3886.008.60
2транспортування газу249,932 млн.куб.м.39973.0088.30249,932 млн.куб.м.39973.0088.30
8.3.Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1вартiсть природного газу73.10

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)18.02.2013
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї “Тернопiльмiськгаз”за ЄДРПОУ21155959
Територіяза КОАТУУ6110100000
Організаційно-правова форма господарюванняАКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОза КОПФГ
Орган державного управлінняза КОДУ
Вид економічної діяльностіРОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДIВза КВЕД40.20.2
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума
Адреса46006 м. Тернопiль вул. Чернiвецька, 54 А
Середня кількість працівників283
Баланс на 31.12.2012
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
– залишкова вартість01000
– первісна вартість01100
– накопичена амортизація01200
Незавершені капітальні інвестиції02029825346
Основні засоби:
– залишкова вартість0301289316240
– первісна вартість0312867133093
– знос0321577816853
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість03500
– первісна вартість03600
– накопичена амортизація03700
Довгострокові фінансові інвестиції:
– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04000
– інші фінансові інвестиції04500
Довгострокова дебіторська заборгованість05000
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості05500
Первісна вартість інвестиційної нерухомості05600
Знос інвестиційної нерухомості05700
Відстрочені податкові активи06000
Гудвіл06500
Інші необоротні активи07000
Гудвіл при консолідації07500
Усього за розділом I0801587521586
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси10010061106
Поточні біологічні активи11000
Незавершене виробництво12000
Готова продукція13000
Товари14000
Векселі одержані15000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість1607333464309
– первісна вартість1617333464309
– резерв сумнівних боргів162(0)(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
– за бюджетом1701639
– за виданими авансами18000
– з нарахованих доходів19000
– із внутрішніх розрахунків20000
Інша поточна дебіторська заборгованість2101793816776
Поточні фінансові інвестиції22000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті23028682860
– у т.ч. в касі2314327
– в іноземній валюті24000
Інші оборотні активи25000
Усього за розділом II2609516285090
III. Витрати майбутніх періодів27000
IV. Необоротні активи та групи вибуття27500
Баланс280111037106676
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал3007070
Пайовий капітал31000
Додатковий вкладений капітал32000
Інший додатковий капітал3301447018537
Резервний капітал34022
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-55981-11139
Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )
Вилучений капітал370( 0 )( 0 )
Накопичена курсова різниця37500
Усього за розділом I380-414397470
Частка меншості38500
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу40000
Інші забезпечення41000
Сума страхових резервів41500
Сума часток перестраховиків у страхових резервах41600
Цільове фінансування42012891500
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)4210
Усього за розділом II43012891500
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків44000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання45000
Відстрочені податкові зобов’язання46000
Інші довгострокові зобов’язання47000
Усього за розділом III48000
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків50000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями51000
Векселі видані52000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53013783481750
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з одержаних авансів54000
– з бюджетом55010162394
– з позабюджетних платежів56000
– зі страхування570333244
– з оплати праці580684590
– з учасниками59000
– із внутрішніх розрахунків60000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу60500
Інші поточні зобов’язання6101132012728
Усього за розділом IV62015118797706
V. Доходи майбутніх періодів63000
Баланс640111037106676
ПриміткиДебiторська заборгованiсть за товари та послуги становить 64309 тис.грн, кредиторська заборгованiсть за товари та послуги становить 81750 тис.грн.
КерівникБобрiвець Володимир Леонiдович
Головний бухгалтерГубиш Сергiй Iванович
Звіт про фінансові результати за рік 2012
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010351964271045
Податок на додану вартість0154402235652
Акцизний збір02000
02552764205
Інші вирахування з доходу03000
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035302666231188
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)040288005223594
Валовий прибуток:
– прибуток050146617594
– збиток05500
Інші операційні доходи0604790512
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності06100
Адміністративні витрати07047323183
Витрати на збут08000
Інші операційні витрати09065703670
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності09100
Фінансові результати від операційної діяльності:
– прибуток10051264753
– збиток10500
Доход від участі в капіталі11000
Інші фінансові доходи12000
Інші доходи13000
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)1310
Фінансові витрати1408231
Втрати від участі в капіталі15000
Інші витрати16000
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
– прибуток17051256522
– збиток17500
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17600
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17700
Податок на прибуток від звичайної діяльності18064141616
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500
Фінансові результати від звичайної діяльності:
– прибуток190448420
– збиток19501094
Надзвичайні:
– доходи20000
– витрати20500
Податки з надзвичайного прибутку21000
Частка меншості21500
Чистий:
– прибуток220448420
– збиток22501094
Забезпечення матеріального заохочення22600
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
Матеріальні затрати2301963518717
Витрати на оплату праці24094819080
Відрахування на соціальні заходи25034673268
Амортизація26014601083
Інші операційни витрати27078434695
Разом2804188636843
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
Середньорічна кількість простих акцій30034986.0000000034986.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій31034986.0000000034986.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію3201281.71268507-31.26965072
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію3301281.71268507-31.26965072
Дивіденди на одну просту акцію3400.000000000.00000000
ПриміткиПрибуток товариства складає 44842 тис.грн.
КерівникБобрiвець Володимир Леонiдович
Головний бухгалтерГубиш Сергiй Iванович

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Промiжну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, Товариство вперше застосовує у I кварталi 2012 року. Фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв, на основi бухгалтерського облiку згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФО: Роздiл I. Актив балансу: 1. Нерухоме майно, яке передане в оперативну оренду перенесено з основних засобiв в iнвестицiйну нерухомiсть, як первiсна, так знос i залишкова вартiсть. Ця трансформацiя вiдбулася, як на початок року, вiдповiдно i за перший квартал. Роздiл I. активу балансу не змiнився, змiни вiдбулися всерединi роздiлу. Роздiл I. Пасив балансу: Непокритий збиток зменшився на суму iншого додаткового капiталу, тобто рядок 330 i 350 об’єднанi. Роздiл I пасиву не змiнився. Роздiл II. Пасив балансу: Забезпечення виплат персоналу перенесенi в рядок 610 – iншi поточнi зобов’язання. Згiдно мiжнародних стандартiв резерв вiдпусток не створюється. Фiнансова звiтнiсть подана в українськiй гривнi.